Algemene voorwaarden Lengtesticker

Voor verkoop en leveringen van Lengtesticker zijn de onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing.

· Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Lengtesticker gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

· Artikel 2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Lengtesticker opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

· Artikel 3. Prijs
a. De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn exclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. De prijs voor de producten is exclusief verpakking-administratie en portokosten, tenzij anders aangegeven.

· Artikel 4. Levering
a. De door Lengtesticker opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
c. Voor leveringen buiten Nederland dienen apart afspraken gemaakt te worden.
d. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

· Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Lengtesticker daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lengtesticker de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Lengtesticker te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

· Artikel 6. Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen door middel van een overschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Lengtesticker aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Nadat de betaling is bijgeschreven op onze bankrekening, en wij het afschrift ontvangen hebben, zullen wij de goederen dezelfde (werk)dag nog versturen. Betalingen op onze bankrekening worden 1 keer per week verwerkt.

· Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De door Lengtesticker geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Lengtesticker volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

· Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten rusten op de door Lengtesticker geleverde producten, deze worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Op de lengtestickers rust zowel merkbescherming als modelbescherming. Het concept is geregistreerd.

· Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Lengtesticker, dan wel tussen Lengtesticker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Lengtesticker, is Lengtesticker niet aansprakelijk.

· Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lengtesticker ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Lengtesticker gehouden is tot enige schadevergoeding.

· Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Lengtesticker gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lengtesticker deze voorwaarden soepel toepast.

· Artikel 12. Gebruik Lengtesticker
Het succesvol toepassen en gebruiken van de Lengtesticker is volledig voor risico van de gebruiker.

· Artikel 13. Toepasselijk recht
Omhoog Op overeenkomsten gesloten tussen Lengtesticker en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.